นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก Siam TV

บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก Siam TV ให้แก่ท่านสมาชิก (“สมาชิก”) ทราบ ทั้งนี้ เมื่อท่านตกลงลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก Siam TV กับทางบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทางบริษัทจะถือว่าสมาชิกตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว หากสมาชิกไม่ตกลงให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิกและ/หรือการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดให้แก่ท่านเนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกแก่ท่าน

บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
ทางบริษัทขอแจ้งให้สมาชิกทราบว่าบริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ดังนี้

  1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ปัจจุบัน วันเดือนปีเกิด และกรณีได้รับการยืนยันตัวตนอาจรวมถึงข้อมูลในการยืนยันตัวตนนั้น เช่น ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  2. ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
  3. ข้อมูลรายละเอียดธุรกรรมการซื้อสินค้าและการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในฐานะสมาชิกของท่านซึ่งอาจรวมถึงรายการธุรกรรมการซื้อสินค้าของท่านเพื่อการสะสมคะแนนและการรับส่วนลด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมระหว่างสมาชิกภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทั้งหมดที่สมาชิกต้องใช้ข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกและแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิสมาชิกอื่น ๆ ของสมาชิกที่ได้มีการจัดทำและนำส่งให้แก่บริษัท

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ท่านสมาชิกแต่ละท่านตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของบริษัท อันได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง การอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิกและการได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่าง ๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะรับประกันดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทได้ประกาศกำหนดให้ท่านสมาชิกทราบ
  2. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิกซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการหรือการเป็นสมาชิก การตอบคำถามหรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของสมาชิกมากจนเกินควร
  3. ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่น ๆ นอกเหนือจากข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกอาจสนใจ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาสมาชิกภาพของ Siam TV และเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมในกรณีที่สมาชิกอาจกลับมาสมัครสมาชิกใหม่ บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิกของท่านไว้ต่อเนื่อง 1 ปีปฏิทินภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาในการเป็นสมาชิกของท่าน นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะให้บริษัทต้องดำเนินการ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมบริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

**การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล **
โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นความลับแต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ (i) ผู้ให้บริการภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริษัทในเครือที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่ท่าน และ (ii) หน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม
บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทได้รับโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล
บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิเพิกถอนความยินยอม (2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล (3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (4) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (5) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (7) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (8) สิทธิในการร้องเรียน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามกฎหมาย ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 053-282222 ต่อ 201 , [email protected]

เลขที่เอกสาร 015/64